activiteiten

***

Sneintemiddei 7 april ha we mei in groep út Heech en ek mei in pear út Easthim in meditative tocht rûn yn de omkriten fan Tsjerkwert. It wie eins de earste waarme maitiidsdei, we rûnen troch de natoer op plakken dêr ’t de measten noch nea west hiene. In pear kear stiene we stil om it ien en oar te hearren oer wat bysûnderheden yn dizze omjouwing. De ôfstân wie ûngefear 8 kilometer, yn in rêstich tempo wie dit foar elkenien dan ek bêst te dwaan.

Yn de moaie tsjerke fan Tsjerkwert hat de koster ús wat ferteld oer it ynterieur. Ek ha we dêr kofjedronken. As ôfsluting hiene we in koarte fiering mei as tema: In nij begjin.

Moai om dit jier wer yn de 40-dagentiid mei-elkoar te rinnen, elkoar te moetsjen, kofje te drinken mar ek mei-elkoar stil te wezen, te sjongen en sa mei de seine wer fierder gean. Op wei nei Peaske.

Gedachtenisdienst 25 november 2018

De herfstbladeren op tafel verwijzen naar het loslaten van hun vertrouwde boom, ook in ons leven moeten we loslaten van hen die ons lief waren.

Tussen de verdorde bladeren ligt de groene klimop, teken van hoop en trouw.

De rode rozen symboliseren de mensen die achterblijven.

De twee bogen staan voor Gods armen, armen die ons vasthouden en beschermen.

De 19 witte rozen symboliseren onze gemeenteleden die we het afgelopen jaar moesten missen. Ook staan ze voor liefde, de liefde van hen die we moeten missen maar meedragen in ons hart.