ANBI en jaarrekeningen

Diaconie Protestantse Gemeente te Heeg

RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) : 824136585

Adresgegevens:
De Skatting 30
8621 BW  Heeg

Bestuur:
Mevrouw A. Grunsfeld
Mevrouw A. Schaap-Folkertsma
De heer G. Goelema
De heer J. Vellinga
Mevrouw D. Loschinski

Bezoldiging
De diakenen voeren hun taak uit zonder bezoldiging.

Doelstelling en activiteiten
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord “diakonia”. Het betekent dienst – dienen. De kerk beschouwt de diaconie als één van haar belangrijkste taken. Het dienen van je naaste, van de mens én van de wereld. De diaconie richt zich op de medemens. Wereldwijd, maar ook in het eigen dorp. Waar hulp van familie of vrienden ontbreekt of niet toereikend is, kan de diaconie worden ingeschakeld. Ze is er voor de medemens. De geboden hulp kan financieel zijn, maar ook praktisch, door gemeenteleden of hulpinstanties in te schakelen. De diaconie is ook behulpzaam bij het voeren van gesprekken met overheidsinstanties, zoals de sociale dienst, het UWV of de belastingdienst. Vragen om hulp worden zeer vertrouwelijk behandeld. De diaconie geeft financiële steun aan diverse projecten, bijvoorbeeld aan die van Kerk in Actie. Ook stichtingen als Kinderen in de knel, de Voedselbank, Stichting Present, Dorcas en Heart for Children krijgen jaarlijks financiële bijdragen van de diaconie. Maandelijks zijn er gelabelde collectes, waarvan de opbrengst door de diaconie wordt verdubbeld.

Beleidsplan:  [zie hiervoor onder Vorming & Toerusting - beleidsplan en jaarverslagen - PDF document, link naar beleidsplan]

Jaarverslag: [zie hiervoor onder Vorming & Toerusting - beleidsplan en jaarverslagen - PDF document, link naar jaarverslag]

Financiële verantwoording: [zie hiervoor onderstaand  PDF document te downloaden, jaarrekeningen diaconie].

Ons administratiekantoor heeft uitstel aangevraagd voor publicatie van de cijfers over 2019.  Zodra de cijfers gereed zijn zullen wij deze publiceren.

Ċ
Pieter Jukema,
13 jul. 2020 11:10
Ċ
Pieter Jukema,
13 jul. 2020 11:10
Ċ
Pieter Jukema,
14 dec. 2019 01:15