pastorale raad

De pastorale raad bestaat uit de zes wijkouderlingen, de twee jeugdouderlingen, de ouderling-scriba, de ouderling-preses, de kerkelijk werker en de predikant. Zij is verantwoordelijk voor het wijk- en bezoekwerk, het jeugdwerk, de organisatie van het groothuisbezoek en dient als klankbord voor het reilen en zeilen in de gemeente.

In geval van ziekte, ziekenhuisopname of bijzonderheden kunt u contact opnemen met de wijkouderling, pastor of predikant. Zie voor wijkindeling en adressen onder wijken.

Mocht u/jij bezoek op prijs stellen, schroom niet het ons te laten weten!