college van kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters wordt gevormd door 4 ouderling - kerkrentmeesters. Geldwerving, beheer van (on)roerende zaken, personele zaken en de ledenadministratie zijn de kerntaken van het college. De geldwerving bestaat uit de vrijwillige bijdrage, collecten, giften, subsidies en de jaarlijkse rommelmarkt. De Haghakerk, de Ichthuskerk, de pastorie en verpacht land zijn bezittingen van de Protestantse Gemeente te Heeg. Beide kerken vallen onder inspectie van de Monumentenwacht Fryslân. De Haghakerk is een rijksmonument.

Donaties en giften zijn altijd welkom. Het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente te Heeg is NL 44 RABO 03370.01.707. Het rekeningnummer van het orgelfonds is  NL 03 RABO 03261.02.264.

__________________________________________________________________

collectemunten

Al enige jaren kennen wij in onze gemeente de collectemunten. De waarde van de blauwe collectemunten is € 0,60. De waarde van de rode collectemunten is € 1,20. De munten kunt u afhalen bij mevr. G. Boersma – De Skatting 19 – tel 443465. Eventueel kunnen de munten ook bij u thuis worden bezorgd. Betaling kan door storting van het bedrag op rekeningnummer NL 44 RABO 03370.01.707 van de Protestantse Gemeente te Heeg. Met de vermelding van collectemunten.