kerkinactiegroep

Kerken houden zich al eeuwenlang bezig met evangelisatie en hulpverlening. In 1994 ging 'Kerkinactie' van start als een interkerkelijk initiatief van een aantal zendings- en werelddiaconale organisaties. Het zendingswerk heeft in Heeg een rijke traditie. Dat begon al in de 2e helft van de 19e eeuw. Heeg speelde een belangrijke rol in het zendelingenwerk in Friesland. Tot 1955 werden missionaire predikanten in Friesland o.a. benoemd door de kerkenraad van Heeg.

Ook nu nog wordt het zendelingenwerk binnen de Protestantse Gemeente te Heeg een warm hart toegedragen. Zo werkt de kerkinactiegroep op dit moment aan een aantal projecten in Papua. De bevolking van Papua gaat gebukt onder het bewind van Indonesië. Er vinden op grote schaal martelingen plaats. Persvrijheid ontbreekt. Vanuit de Classis Sneek worden projecten ondersteund, zoals een vrouwencentrum, het aidspreventie project, het plaatsen van zonnepanelen en een basisschool. De kerkinactiegroep geeft ook voorlichting. Ouderen en jongeren worden er bij betrokken. In 'It Trijelûk' wordt informatie gegeven over dit project en de opbrengsten van de collecten.

Naast dit project houdt de kerkinactiegroep zich bezig met tal van andere werkzaamheden. Zoals de activiteiten rond de 40-dagentijd, kaarten voor de paasgroet, de missiezendingskalender en de snertactie. Kortom een betrokken werkgroep binnen de Protestantse Gemeente van Heeg.

Giften voor het zendings- en werelddiaconaat zijn altijd welkom. Het bankrekeningnummer van de kerkinactiegroep is NL72 RABO 0326 1055 81


voorzitter:               Wietske Kuiper
secretaris:              Wytske Sybrandy - Cnossen
penningmeester:    Riemkje de Hoop
algemeen lid:         Jaap Hofstra