diaconie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord 'diakonia'. Het betekent dienst - dienen. De kerk beschouwt de diaconie als één van haar belangrijkste taken. Het dienen van je naaste, van de mens én van de wereld.

De diaconie ondersteunt mensen in de samenleving. De diaconie is er voor de medemens. Ook in Heeg. De diaconie helpt mensen daar waar hulp van familie, vrienden of kennissen niet toereikend is. Deze hulp kan praktisch of wel financieel zijn. Praktische hulp in de zin van het inschakelen van gemeenteleden of instanties. Financiële hulp is niet alleen ondersteuning in geld. Ook gesprekken met overheidsinstellingen zoals de sociale dienst, het UWV, de belastingdienst of de gemeente kan de diaconie op haar nemen.

Wanneer u denkt dat iemand hulp nodig heeft of dat u zelf hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

Uw vraag wordt zeer vertrouwelijk behandeld.

__________________________________________________________________

De diaconie geeft verantwoording af aan de kerkenraad. In het kerkblad 'It Trijelûk' wordt verslag gedaan aan welke doelen hulp wordt gegeven.

De diaconie heeft een beleidsplan en een diaconale begroting welke onderdeel zijn van het beleidsplan en de begroting van de Protestantse Gemeente te Heeg.

Het college van diakenen is het bestuur van de rechtspersoon ‘diaconie’. Zij kan rechtsgeldige handelingen verrichten, zoals het oprichten van een stichting of het aankopen en verkopen van onroerend goed.

Taken van de diaconie zoals genoemd in de kerkorde van de PKN zijn:

  • de dienst aan de tafel van de Heer

  • het inzamelen en uitdelen van de liefdesgaven

  • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld

  • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping

  • het beheren van diaconale financiën

__________________________________________________________________

Giften en donaties zijn altijd welkom. 

Het bankrekeningnummer van de diaconie is iban NL 60 RABO 03347.52.086

KvK 76396770