wijkindeling

wijk 1


ouderling

 
Anje Kuik - Stuurwold
 
Harinxmastrjitte 27 - tel. 06-10142197


diaken

Anita Grunsfeld

It Gerslân 5 - tel. 444709


straten
De Burd - Tuskenwei - Weisleatstrjitte - Túnstrjitte - Nijedyk - Wilhelminawyk - It Sypke - Tsjerkebuorren - Harinxsmastrjitte - Pharshoeke - Bûterhoek - Súderhaven - Nijewâl - De Syl

 
  ______________________________

wijk 3


ouderling

Riek Terpstra - Weersma

Skarspaed 6 - tel. 442579


diaken

 
Jelke Vellinga
 
De Skatting 38 - tel. 443005

straten

Smelwar - Breewar - De Houw - De Skatting - Tollewei - De Campen - Koaldyk - It Eilân
 
 
_______________________________

wijk 4


ouderling

 
Gatske Boersma - Bonnema

De Skatting 19 - tel. 443465
 
diaken

Durkje Loschinski 

Simmerkrite 20 - tel. 443047

straten
Tsjerkesleatswei - Skarspaed - Djipsleatswei - Hinxtepoelpaed - Hollingerstrjitte - It Fabryk - Lytshuzen - De Skatting 2-8


_______________________________
Pastoraat voor gemeenteleden woonachtig buiten Heeg wordt verzorgd door de predikant
O.a.:
Bloemkamp in Bolsward, Wumkeshûs en Ielânnen in Sneek.

wijk 2


ouderling

 
Klaske Grondsma - van Ommen
 
Sleatswâl 13 - tel. 442289
 
 

diaken
 
---
 
 
Talma State
 
 


_______________________________

wijk 5


ouderling

Reinschje Hiemstra - Krikke

De Skatting 4 - tel. 469663


diaken

Gert Goelema

Reidfinne 4 tel. 336432


straten

Molefinne - Reidfinne - De Homeie - De Ekers - It Gerslân - De Simmerkrite - Sleatswâl - De Jister

_______________________________

wijk 6


 
ouderling 

Marianne de Haan

It Fabryk 29 - tel. 444766
 

diaken


---

straten
Helling - Wite Muonts - Spinnekop - De Draei - Gouden Boayum - It Bûtlân - Osingahuzen - Alde Skatting - It Swee - It Fjild - De Daam - De Opper